Toimitusjohtaja / Verkställande direktör / Managing Director
(Äitiyslomalla 16.9. 2019 asti, palaa töihin 17.9.2019).
Hanna Heikkilä
+358 50 536 3379 

Projektipäällikkö / Projektledare / Project Manager
(Hanna Heikkilän äitiyslomasijainen)
Hanna-Liisa Erkheikki
+358 40 524 1718

Sihteeri / Sekreterare / Secretary
Sofia Pantsari
+358 9 4315 6132 

Toimisto / Byrå / Office
Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki
Postiosoite/Postadress/Post-office address:
PL 150, 00251 Helsinki

+358 9 4315 6132

Lakimies

Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Edun jäsenyhdistysten jäsenyritykset voivat hyödyntää Edun maksutonta lakiasiainneuvontaa.
Urheilun Vähittäis- ja Tukkukauppa ry:n jäsenet kuuluvat palvelun piiriin.

Edun lakimies neuvoo esimerkiksi työsuhteisiin ja yrityksen kauppasopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Lakimieheen voit ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, käymällä lakimiehen luona tai kutsumalla hänet käymään yrityksessänne.

Toimitusjohtaja VT Lauri Pyökäri

+358 9 4315 6107 tai +358 50 3044 844

Käyntiosoite:
Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki

Hallitus

URHEILUN VÄHITTÄIS- JA TUKKUKAUPPA ry

HALLITUS VUONNA 2019

Timo Lepistö, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, Active Brands Finland Oy

Ari Alkio, varapuheenjohtaja
Maajohtaja, Amer Sports Suomi Oy

Antti Blåfield, varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja, Vandernet Oy 

Pete Alava
Maajohtaja, Didriksons Finland Oy

Christoffer Cederqvist
Toimitusjohtaja, Cycle Service Nordic Oy

Jari Grev
Head of Sales & Area Manager Europe, Haglöfs Oy

Harri Halme
Myyntipäällikkö, Helkama Velox Oy

Kai Kantanen
Maajohtaja, Helly Hansen Oy

Sami Kiiski
Toimitusjohtaja, Halti Oy

Janne Kokko
Country Sales Manager, Puma Finland Oy

Saku Kulmala 
Toimitusjohtaja, Normark Suomi Oy

Sami Mikkola
Myyntijohtaja, Wolverine Finland

Riku-Pekka Mikkonen
Head of Sales & Customer Care, Tunturi-Hellberg Oy Ltd

Sari Rosin
Toimitusjohtaja, Oy Transmeri Ab, Oy Sultrade Ltd

Koulutus

ETU järjestää jäsenyhdistysten jäsenyrityksille suunnattuja, pääsääntöisesti puolen päivän mittaisia koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

UVT järjestää myös tapauskohtaisesti koulutustilaisuuksia jäsenilleen.

Säännöt

URHEILUN VÄHITTÄIS- JA TUKKUKAUPPA ry

1 § Yhdistyksen nimi on Urheilun Vähittäis- ja Tukkukauppa ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yleisiä yhteisiä etuja sekä olla yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan levittämällä alaan käsitteleviä julkaisuja, toimeenpanemalla kursseja sekä yleisötilaisuuksia ja antamalla neuvoja jäsenilleen, tekemällä esityksiä ja aloitteita jäsenkunnalle tai viranaomaisille, antamalla lausuntoja yms. tavoilla.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä urheilu-alan kauppaa ja/tai maahantuontia harjoittava yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminimi on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä tai kumppanijäseniä. Kumppanijäsenillä, joita voi olla eri alaryhmiä, on hallituksen rajaamat jäsenpalvelut. Kumppanijäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenanomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, jolla on oikeus harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä hakemus. Jäsenanomus on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, jolla on oikeus harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä hakemus.

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämät liittymis- ja vuosimaksut. Kesken kalenterivuotta liittyneeltä jäseneltä peritään maksut vain niiltä kuukausilta, joina jäsen on kuulunut yhdistykseen. Jäsenhankintakampanjan tai muun syyn perusteella hallituksella on oikeus luopua liittymisjäsenmaksusta tai alentaa sitä ja alentaa jäsenmaksuja. Jäsenmaksujen alennus voi koskea enintään liittymisvuotta ja sitä seuraavaa kalenterivuotta.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys lakkaa irtisanomisesta seuraavan kalenterivuoden alussa edellyttäen, että irtisanominen on tehty syyskuun loppuun mennessä. Mikäli irtisanominen on tapahtunut loka-joulukuun aikana, jäsenyys lakkaa vuoden kuluttua irtisanomisesta, ellei yhdistyksen hallitus toisin päätä. Jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan siihen mennessä erääntyneet maksut yhdistykselle. Eroavalla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Mikäli jäsen on jättänyt täyttämättä ne veloitukset, jotka yhdistyksen kokous on jäsenille määrännyt, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

4 § Yhdistyksen hallintoa hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 6 – 15 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuotta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokous voidaan järjestää hallituksen puheenjohtajan kutsusta erityisestä syystä myös sähköpostitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

5 § Hallitus edustaa yhdistystä ja valvoo sen ja sen jäsenten etuja. Hallitus ottaa toimiinsa toimitusjohtajan ja muut mahdolliset virkailijat.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen.

6 § Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseensa huhti-toukokuussa ja syyskokoukseensa marras-joulukuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja;
2. todetaan kokouksen laillisuus;
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
4. esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös;
5. esitetään tilintarkastuskertomus;
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle; sekä
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on vähintään 15 päivää ennen kokousta tehty ilmoitus

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja;
2. todetaan kokouksen laillisuus;
3. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
4. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot;
5. päätetään tilintarkastajien palkkioista;
6. vahvistetaan liittymis- ja vuosimaksut seuraavalle vuodelle;
7. vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle;
8. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle vuodelle;
9. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle;
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat seuraavalle vuodelle;
11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä; sekä
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallitukselle on vähintään 15 päivää ennen kokousta tehty ilmoitus

Milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai sellainen yhdistyslain mukaan on pidettävä, kutsuu hallitus kokoon ylimääräisen kokouksen.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin lähetetään joko kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoituksella yhdistyksen internet-sivuilla vähintään 10 päivää ennen kokousta.

7 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on maaliskuun kuluessa esitettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi.

8 § Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään 14 päivän väliajalla pidettävässä kokouksessa, ja päätökseen vaaditaan kolmen neljäsosan enemmistö kokouksessa annetuista äänistä.

9 § Jos yhdistys puretaan, on sen varat, sitten kun velat ja muut sitoumukset on maksettu ja selvitetty, viimeisen kokouksen päätöksen mukaan käytettävä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavaan tarkoitukseen.

10 § Muuten noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.